ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ


Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η KSD στον τοµέα της Στρατηγικής Επικοινωνίας (σχεδιασµός, εφαρµογή και υλοποίηση), και δεν είναι τυχαία η συνεχής αύξηση, µε γεωµετρική πρόοδο, των µεγεθών του συγκεκριµένου τοµέα, στον κύκλο εργασιών της εταιρίας. Στο κοµµάτι της Επικοινωνίας – Διαφήµισης, η εταιρία έχει µεγάλη εµπειρία και ευρύ πελατολόγιο. Στις υπηρεσίες που προσφέρει στον τοµέα αυτό είναι:


  • Σχεδιασµός, στρατηγική, προγραµµατισµός και εκτέλεση ολοκληρωµένων προγραµµάτων επικοινωνίας (έρευνα, χάραξη διαφηµιστικής στρατηγικής, media planning, σχεδιασµός και παραγωγή διαφηµιστικού προϊόντος, συνεντεύξεις Τύπου, ηµερίδες, παραγωγές, υλοποίηση, εκτίµηση αποτελεσµατικότητας, κ.λπ.).
  • Παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ, εταιρικών video, παρουσιάσεων, κ.ο.κ..
  • Banner campaign, νέα µέσα, κ.λπ..
  • Χορηγικά προγράµµατα.
  • Σχεδιασµός εταιρικής ταυτότητας (σχεδιασµός λογότυπου-σήµατος, σχεδιασµός και παραγωγή εταιρικών εντύπων), σχεδιασµός και παραγωγή βιβλίων, καταλόγων, εφηµερίδων και περιοδικών και πάσης φύσεως εντύπων (creative directing, desktop publishing)

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ

Scroll to Top
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube